Algemene bedrijfsvoorwaarden

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

van de v.o.f. Van Aken & Backer Meubelmakerij, gevestigd te Vlaardingen aan de Bellstraat 2E (3133 KE), inge­schre­ven in het handelsregister van de Kamer van Koop­handel te Rotterdam onder nummer 24292319

**********

INDEX                                                                                                                                           blz.

ALGEMEEN                                                                                                                                   2

AANSPRAKELIJKHEID                                                                                                               4

TARIEVEN EN OFFERTES                                                                                                          6

BETALINGSCONDITIES/ZEKERHEDEN/EIGENDOMSVOORBEHOUD.                         7

WERKZAAMHEDEN                                                                                                                   9

INTERMEDIAIR                                                                                                                           10

CONSULT EN ADVIES                                                                                                                11

OVERIGE WERKZAAMHEDEN                                                                                                11

VERZEKERING                                                                                                                             15

ASSEMBLAGE                                                                                                                              16

RESTBEPALINGEN                                                                                                                      16

TOEPASSELIJK RECHTSSTELSEL EN                                                                                     16

BEVOEGDE RECHTER

ALGEMEEN

Artikel 1

 1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen­gekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze offer­tes en/of door ons met onze Opdrachtgevers gesloten overeen­komsten, waarbij wij ons verplichten tot het doen vervoeren, het bestellen en/of distribueren van goederen, het verlenen van bemiddeling, het doen opslaan van goederen, het leveren dan wel verhuren van roerende en onroerende goederen dan wel tot welke andersoortige prestatie ook.
 1. Onder "Opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam (erfgenamen).
 1. Voorwaarden van onze Opdrachtgevers zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is bepaald, niet van toe­passing op de in lid 1 van dit artikel bedoelde offertes en overeenkomsten.
 1. Onze Opdrachtgever zal ons vrijwaren voor aanspraken, hoe ook genaamd, van derden, tegenover welke derden wij ons niet op het bepaalde in deze algemene bedrijfsvoorwaarden zouden kunnen beroepen, voor zover die aanspraken zouden zijn uitgesloten, indien deze derden aan onze algemene bedrijfsvoorwaarden waren gehouden.
 1. Tussen ons en Opdrachtgever staat vast, dat, indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepas­sing zijn.
 1. Indien wij in voorkomende gevallen geen beroep doen op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet, dat wij daarmede afstand hebben gedaan van ons recht om ons in een ander geval op deze bedrijfsvoorwaarden en/of onderstaande voor­waarden te beroepen.

Artikel 2

 1. Al naar gelang van de aard van de totale opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie, dan wel van enig daarvan redelij­ker­wijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze voorwaarden mede andere of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende bedrijfstak algemeen ge­bruikelijke algemene voorwaarden en regelingen, voor zover van die voorwaarden niet met zoveel woorden in deze algemene be­drijfsvoorwaarden wordt afgeweken.
 1. Worden de in dit artikel bedoelde algemene voorwaar­den herzien, dan zal alsdan de herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene algemene voorwaarden. Worden één of meerdere van in dit artikel genoemde algemene voorwaarden op de wijze genoemd in artikel 6:214 van het Burgerlijk Wetboek vervangen door een standaardregeling c.q. treedt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse Staatscourant de desbetreffende standaardregeling.
 1. Overigens zijn wij steeds gerechtigd vooraf andere dan in dit artikel vermelde algemene voorwaarden op een be­paalde opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie van toepassing te verklaren.
 1. In geval van tegenstrijdigheid tussen de in dit artikel vermelde algemene voorwaarden en deze voorwaarden, staat het ter beoordeling van ons op welke voorwaarden wij ons beroepen.
 1. In geval er tussen onze Opdrachtgever en ons onenigheid ont­staat over de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn geweest, komt aan ons het recht toe te beslissen welke algemene voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn ge­weest.
 1. Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of ver­spreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.

Artikel 3

 1. Indien wij vervoerwerkzaamheden uitbesteden aan derden treden wij steeds op als expediteur. Voor schade ontstaan tijdens transport, dat wij hebben uitbe­steed aan derden, zijn wij derhalve nimmer aansprakelijk.

Van toepassing zijn in dit kader de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX gedoneerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda  en Rotterdam op 1 juli 2004, laatstelijk gewijzigde tekst.

 1. Opdrachtgever vrijwaart ons terzake van aanspraken in ver­band met schade en/of extra kosten ontstaan tijdens vervoer, dat wij hebben uitbesteed.

Artikel 4

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door ons te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan ons ter beschikking staande apparaat en de graad van de bezetting daarvan mede be­palend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooiing van de opdrachten. Wij zijn vrij in de wijze van uitvoering van de op­drachten, tenzij bepaaldelijk daaromtrent iets nader schrifte­lijk is overeengekomen.
 1. Wij zullen ons inspannen om aan de opgegeven levertijden te voldoen. Overschrijding van deze levertijden geeft Opdrachtgever geen recht om eventuele schade en dergelijke te vorderen, zeker niet, wanneer de levertijd door toedoen van onze toeleverancier wordt overschreden. Opdrachtgever dient ons bij niet tijdige levering in gebreke te stellen. Indien wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de bedongen prijs, exclusief BTW met betrekking tot de desbetreffende zaak alles met een maximum de prijs die wij aan onze Opdrachtgever in rekening hebben gebracht ge­durende de periode van 3 maanden.

3a    Het risico van de zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken op het door de Opdrachtgever opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

3b    Opdrachtgever dient de zaken in ontvangst te nemen. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, worden de zaken door ons voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtgever verplicht zich de desbetreffende kosten aan ons te vergoeden.

3c     Indien Opdrachtgever ondanks onze sommatie de zaken niet binnen één maand heeft opgehaald, hebben wij het recht de zaak aan derden te verkopen. Onze eerste Opdrachtgever verplicht zich een eventueel door ons geleden verlies op eerste verzoek te vergoeden.

3d    Indien Opdrachtgever de levering uitstelt, is deze verplicht aan ons de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

Artikel 5 eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde c.q. te leveren zaken blijft bij ons c.q. wordt door ons behouden totdat Opdrachtgever al hetgeen hij aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.
 1. Het is Opdrachtgever verboden de geleverde zaken, waar het eigendomsvoorbehoud nog voor geldt, te gebruiken tot het verstrekken van zekerheid, daaronder begrepen verpanding.

Artikel 6   garanties toeleverancier

De voorwaarden, garanties en dergelijke van onze toeleverancier zijn onverkort van toepassing op de overeenkomst met Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden en garanties onverkort.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7

Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, vermissing en kosten, hoe ook genaamd en ontstaan, indien een Opdrachtgever dan wel enige andere derde, al dan niet tegen vergoeding:

a      gebruik maakt van ons materieel en/of personeel;

b      ons verzoekt bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van de eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te verrichten en wij ter zake volgens in­struc­tie gegeven door of vanwege Opdrachtgever en/of die andere derde hebben gehandeld;

c      goederen stalt of parkeert op één van onze terreinen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade en kosten, die uit het stallen of parkeren voortvloeien. Opdrachtgever vrijwaart ons ter zake van aanspraken van derden, bijvoorbeeld in het kader van verontreiniging;

d      ons in geval van opslag of doen opslaan geen correcte pak­lijst ter beschikking stelt, dan wel ons niet in de ge­legenheid stelt een dergelijke lijst samen te stellen.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de (aard der) zaken en de verpakking daarvan, door onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en of instructies en schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever en diens ondergeschikten en de door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.
 • Opdrachtgever zal ons vrijwaren tegen aanspraken van derden waaronder begrepen ondergeschikten van zowel ons als van de Opdrachtgever die verband houden met het in het vorige lid bedoelde schade.
 1. Wij zijn niet aansprakelijk terzake van aanspraken in verband met schade en kosten, veroorzaakt door, opgetreden bij of voort­­gevloeid uit atoomkernreacties, rellen en terrorisme, overmacht, niet toerekenbare tekortkoming.
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is en/of kosten zijn ontstaan ten gevolge van opzet dan wel met opzet gelijk te stellen grove fouten onzerzijds.
 1. Wij bedingen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke wij ter afwering van onze eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever dan wel enige derde kunnen inroepen, mede ten be­hoeve van onze ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen wij ingevolge de wet aansprakelijk zouden zijn.
 1. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
 • Indien wij in opdracht van Opdrachtgever (buitenlandse) cheques ontvangen van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor de ge­volgen van de niet-inbaarheid van deze cheques, tenzij Op­dracht­gever aantoont, dat de schade en/of kosten zijn ontstaan ten gevolge van opzet dan wel met opzet gelijk te stellen grove fouten onzerzijds.
 • Indien wij aansprakelijk zijn in de situatie, als vermeld onder sub 7a van dit lid, zal onze aansprakelijkheid maximaal € 1.000,-- (zegge eenduizend euro) per gebeurtenis c.q. per reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde schadeoorzaak zijn.
 • Indien wij cheques van derden in opdracht van Opdrachtgever heb­ben ontvangen en deze raken verloren of beschadigd, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij Opdrachtgever aantoont, dat de schade en/of kosten zijn ontstaan ten gevolge van opzet dan wel met opzet gelijk te stellen grove fouten onzerzijds.
 • Indien wij aansprakelijk zijn in de situatie, als bedoeld onder sub 7c van dit lid, zal onze aansprakelijkheid maximaal € 1.000,-- (zegge eenduizend euro) per gebeurtenis c.q. reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde schadeoorzaak zijn.
 1. Wij zijn niet aansprakelijk, indien Opdrachtgever ons volle­dige, onjuiste, verminkte of dergelijke informatie c.q. gege­vens verstrekt. Kosten en/of schaden, die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Wij zullen afleveren achter de 'voordeur' bij de ontvanger.
 • Indien de ontvanger van ons c.q. ons personeel verlangt, dat de zaken op een andere plaats worden gelost, zal dit geschieden onder verantwoordelijkheid van de ontvanger. Opdrachtgever vrij­waart ons terzake van aanspraken van derden.

Artikel 9

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de hoedanigheid van de door of vanwege Opdrachtgever geleverde (al dan niet zelf vervaardigde) verpakkingsmiddelen noch voor schade en/of kosten terzake ont­staan, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade is te wij­ten aan grove nalatigheid van ons dan wel van de personen, waar­van wij ons bedienen.
 • Opdrachtgever is tegenover ons aansprakelijk voor schade en/of kosten, voortvloeiend uit het gebruik van het in lid 1 van dit artikel bedoelde verpakkingsmateriaal.
 • Op eerste verzoek van ons dient Opdrachtgever de door ons ge­leden schade en/of kosten te vergoeden.
 • Opdrachtgever vrijwaart ons terzake van aanspraken van derden.

Artikel 10

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd of ont­­staan, indien een Opdrachtgever of enige derde, een beladen vrachtauto of getrokken voertuig tijdelijk parkeert op één van onze terreinen, zonder dat aan ons opdracht is verstrekt voor het verrichten van in- of uitslag.

Artikel 11

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die wij redelijkerwijze niet hebben kunnen vermijden en waarvan wij de gevolgen redelijkerwijze niet hebben kunnen verhinderen.
 1. In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht en de verplichtingen van ons worden voor de duur van de overmacht opgeschort.
 1. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals onder meer transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, assurantie, uitslag en dergelijke, komen ten laste van de Opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van ons aan ons te worden voldaan.
 1. Tijden van aankomst c.q. afleveringen worden door ons niet gegarandeerd tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Indien door ons ingeschakelde derden waaronder vervoerders, weigeren voor stukstal, gewicht en dergelijke te tekenen, zijn wij voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 1. Aansprakelijkheid van ons voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

TARIEVEN EN OFFERTES

Artikel 12

 1. Alle door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen prijzen e.d. die gelden op de datum van de offerte c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q. van de feitelijke prestatie.

Bij wijziging van één of meer van deze factoren, wijzigen de prijzen zich automatisch dienovereenkomstig en zijn bindend ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten, met dien verstande dat als de prijzen zich wijzigen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, aan Opdrachtgever het recht toekomt de overeen­komst te ontbinden. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

In geval Opdrachtgever gebruik maakt van dit recht tot ontbin­ding is Opdrachtgever verplicht het reeds gepresteerde per om­gaande aan ons te vergoeden.

 1. Onze prijzen omvatten in ieder geval geen:

-      in- en uitklaringskosten;

-      B.T.W.;

-      heffingen;

-      invoerrechten;

-      voorschotprovisie;

-      wegenbelastingen, andere dan de gebruikelijke Nederlandse wegenbelastingen van welke aard dan ook, die op de goederen worden geheven;

-      tunnel-, pont, ferrykosten;

-      kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten;

-      dieselolietoeslagen;

-      currencytoeslagen;

-      toeslagen voor extra laad- en losadressen;

-      op- en overslagkosten;

-      verzekeringen;

-      administratiekosten, welke afzonderlijk in rekening worden gebracht.

 1. Onze prijzen zijn berekend op goed te bereiken respectievelijk te berijden plaatsen. Blijkt tijdens de uitvoering van de op­dracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, dan hebben wij het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten.
 • Wij zijn gehouden instructies aan Opdrachtgever te vragen, indien er zich onregelmatigheden tijdens de werkzaamheden voor­doen, die de uitvoering van één en ander beletten, dan wel waar­door de werkzaamheden niet meer conform de gegeven opdracht kunnen worden uitgevoerd.
 • De kosten, verband houdende met het vragen van instructies en de kosten van uitvoering van de instructies, zullen door Opdrachtgever aan ons worden vergoed, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan onze zijde.

BETALINGSCONDITIES/ZEKERHEDEN/EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 13

 1. Met uitsluiting van het bepaalde betreffende betaling in de in artikel 2 en 3 vermelde algemene voorwaarden, is op de betaling van de aan ons opgedragen werkzaamheden van toepassing het bepaalde in de leden 2 tot en met 10 van dit artikel.
 1. Opdrachtgever is verplicht het door hem verschuldigde op de navolgende wijze te betalen:
 • 60% van het overeengekomen bedrag bij opdracht en voordat de betreffende werkzaamheden plaatsvinden;
 • 40% van het overeengekomen bedrag bij oplevering van de betreffende werkzaamheden;
 • Voor overige te betalen bedragen geldt, dat deze binnen 14 dagen na factuurdatum dienen te zijn betaald op de door ons aangegeven bankrekening.
 • Indien Opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang de werkzaamheden annuleert is Opdrachtgever verplicht 50% van de reeds gemaakte kosten, daaronder begrepen kosten van personeel, te betalen. Ingeval Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden annuleert, is Opdrachtgever verplicht 100% van de reeds gemaakte kosten, daaronder begrepen kosten van personeel, te betalen.

3a.   Wanneer wij bij niet-betaling door Opdrachtgever tot incasso langs gerechtelijke weg of andere weg overgaan, zullen alle door ons reeds gemaakte of nog te maken kosten, alsmede die welke daarmede verband houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten van 15%, ten laste van opdrachtgever komen.

3b.   De Opdrachtgever is aan ons de wettelijke handelsrente verschuldigd bij het niet tijdig betalen van onze facturen.

 1. De door ons in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde zaken blijven ons eigendom, totdat de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Wij verkrijgen tevens het eigendomsrecht op zaken, waarop ons eigendomsrecht verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. De Opdrachtgever is hiermee uitdrukkelijk akkoord en zal alle medewerking in dezen aan ons geven.

 1. Wij zijn gerechtigd jegens een ieder, die afgifte verlangd, zaken, gelden en documenten - deze laatste in de ruimste zin des woords - terug te houden voor rekening en risico van Opdracht­gev­er en/of eigenaar tot de opeisbare vorderingen van ons zijn voldaan. Tevens hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten totdat de opeisbare vorderingen van ons zijn voldaan.
 • Alle goederen, documenten en gelden, welke wij uit welken hoof­de en met welke bestemming dan ook, onder ons hebben of zullen krijgen, strekken ons tot vuistpand voor alle vorderingen, wel­ke wij ten laste van Opdrachtgever of van de eigenaar hebben of mochten krijgen.
 • Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het vuistpand op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daar­omtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
 • Wij kunnen het vuistpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te onzer beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid.
 • Opdrachtgever kan zich nimmer tegenover ons beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.
 • Opdrachtgever is verplicht desgevraagd voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige ver­plichtingen jegens ons.

Is een gestelde zekerheid onvol­doen­de geworden, dan is Op­drachtgever verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen.

Een verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dient schriftelijk te ge­schieden en dient de reden van het verzoek te vermelden. De omvang van de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhou­ding te staan tot beloop van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever.

 • Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens ons, zijn wij bevoegd onze vorderingen op Opdrachtgever door opzegging onmiddel­lijk opeisbaar te maken. Een zodanige opzegging dient schrif­telijk te geschieden, alsmede de reden van de opzegging te ver­melden.

Onze vorderingen zullen terstond en in het geheel opeisbaar zijn in geval van:

 • faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever, waaronder ook begrepen het aanvragen daarvan of anderszins of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
 • de Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens ons, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon of vennootschap – indien deze ontbonden wordt.
 1. Opdrachtgever dient in euro te betalen. In­dien Opdrachtgever in andere valuta betaalt, zijn de kosten en koersverschillen voor wat betreft de omwisseling in euro's voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Facturen worden geacht door onze Opdrachtgever te zijn geaccep­teerd en akkoord bevonden, indien niet binnen acht dagen na fac­tuurdatum ons een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.
 1. Indien wij op verzoek van Opdrachtgever de voorgeschoten vracht, het uit anderen hoofde ter zake van de verrichte werkzaamheden en verder op de zaken drukkende kos­ten in rekening bren­gen bij de geadresseerde of een derde, blijft Opdrachtgever tot betaling van deze bedragen verplicht, indien de geadres­seerde of de derde deze betaling niet voldeed binnen de betalingstermijn van 14 dagen.

WERKZAAMHEDEN

Artikel 14

Indien wij werkzaamheden gratis verrichten, zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade, kosten en dergelijke dan ook. Opdrachtgever vrijwaart ons in dit kader van aanspraken van derden, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan.

Artikel 15

 1. Opdrachtgever is verplicht alle noodzakelijke gegevens aan ons te verstrekken, welke gegevens wij nodig hebben om de ge­geven opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Indien de gegevens (gedeeltelijk) onjuist, onvolledig en dergelijke zijn en hier­uit schade voor Opdrachtgever voortvloeit, zijn wij niet aan­sprakelijk voor deze schade en dergelijke. Opdrachtgev­er zal ons in dit kader vrijwaren.
 1. Indien Opdrachtgever en/of zijn personeel of onderge­schik­ten meewerken bij het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden zijn wij niet aansprakelijk.
 1. Indien wij bij de uitvoering van de werkzaamheden verplicht zijn de instructies van Opdrachtgever te volgen, zijn wij even­min aansprakelijk voor de eventuele schade/kosten en derge­lijke. Opdrachtgever zal ons in dit kader eveneens vrij­waren.
 1. Opdrachtgever is verplicht, indien nodig, deugdelijk mate­riaal ter beschikking te stellen aan ons. Bij eventuele fouten, gebreken of tekortkomingen in de desbetreffende producten/het desbetreffende materiaal zijn wij niet aansprakelijk. Onze Opdrachtgever vrijwaart ons in dit kader tegen aanspraken van derden.

Artikel 16

 1. Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van andere over­eengekomen werkzaamheden aan ons en aan ons personeel verzoekt om bepaalde dienstverlening te verrichten, zal dit verzoek louter worden ingewilligd wanneer de planning deze werkzaamheden toe­laat.
 1. Indien wij de opdracht in dit kader aanvaarden, wordt Opdra­chtgever geacht onze voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Artikel 17

De vooraf gedane prijsopgave van ons is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens (ge­deeltelijk) onjuist en/of onvolledig te zijn en er meer werk­zaamheden zijn verricht, is Opdrachtgever verplicht de meer­kosten aan ons te betalen.

Artikel 18

Indien wij voor Opdrachtgever werkzaamheden verrichten en door toedoen van die Opdrachtgever wordt aan ons personeel en/of materieel schade toegebracht en/of kosten ontstaan, zal Op­drachtgever op ons eerste verzoek deze schade en/of kos­ten vergoeden.

Artikel 19

 1. Het auteursrecht op deze verstrekte adviezen, tekeningen, afbeeldingen en omschrijvingen blijven te allen tijde aan ons voorbehouden.
 1. Onze adviezen zullen naar beste weten en kunnen worden gegeven en uitgewerkt.

Artikel 20

 1. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld, onzichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaken in een brief met specificaties aan ons gemeld te worden.

Er kan niet worden gereclameerd over geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maat of afwerking.

 1. In geval van overschrijding van de genoemde termijnen bij zichtbare - en onzichtbare gebreken vervalt elke aanspraak tegenover ons ter zake van die gebreken. Rechtsvorderingen in dit kader dienen binnen één jaar na de feitelijke overdracht op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 1. Indien onze Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit, zijn wij niet gehouden tot enige garantie en/of herstel gehouden en/of zijn wij bevoegd onze verplichtingen op te schorten. Wij zijn evenmin tot enige garantie en/of herstel gehouden wanneer onze Opdrachtgever door derden werkzaamheden zoals demontage, reparatie en/of andere werkzaamheden laat verrichten.
 1. Wanneer sprake is van aansprakelijkheid van ons is deze beperkt als volgt:
 • de geleverde zaak door ons gratis worden vervangen. Indien niet eenzelfde soort zaak geleverd kan worden, zijn wij gerechtigd goederen te leveren die het meest bij het geleverde product nabij komen of het door onze wederpartij betaalde bedrag te restitueren.
 • uitgesloten is, behoudens grove schuld aan onze zijde, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid, alsmede bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege onze wederpartij verstrekte gegevens.

Intermediair

Artikel 21

 1. Wanneer wij als intermediair optreden tussen onze Opdrachtgever en derden, geschieden alle handelingen en werkzaamheden voor rekening en risico van onze Opdrachtgever.
 1. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit:

het in contact brengen van onze Opdrachtgever met derden/leveranciers en/of het uitvoeren van opdrachten van onze Opdrachtgever in de richting van deze derden c.q. leveranciers en/of het controleren van de werkzaamheden die deze derden en/of leveranciers moeten uitvoeren en/of het voeren van overleg met onze Opdrachtgever over de uitvoerende werkzaamheden. Indien wij een deskundige moeten inschakelen in het kader van deze werkzaamheden zullen wij vooraf met onze Opdrachtgever overleg voeren over het inschakelen van deze deskundige.

De kosten daarvan zijn voor rekening van onze Opdrachtgever. Wij zullen te allen tijde optreden namens de Opdrachtgever en zelf geen overeenkomsten rechtstreeks sluiten met derden en/of leveranciers. Wij bemiddelen tussen de Opdrachtgever en deze derden en/of zorgen voor het controleren van de uitvoering van de werkzaamheden van deze derden.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij onze Opdrachtgever bewijst dat deze schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van ons of ons personeel. In geval van aansprakelijkheid is deze aansprakelijkheid het bedrag van de totaal bedongen prijs exclusief BTW van de aan ons opgedragen werkzaamheden met als maximum € 1.000,-- (eenduizend euro) per opdracht.

Indien er sprake is van een duurovereenkomst zal de aansprakelijkheid maximaal zijn de prijs die wij aan onze Opdrachtgever in rekening hebben gebracht gedurende de periode van 3 maanden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van de eventuele door ons gecrediteerde bedragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en/of materiële schade.

 1. Indien de schade door een derde is veroorzaakt en wij voor die schade niet aansprakelijk zijn, zullen wij ons inspannen om die schade van onze Opdrachtgever te verhalen op de schadeveroorzaker. Wij zijn gerechtigd de daarbij gemaakte en te maken kosten en dergelijke aan onze Opdrachtgever in rekening te brengen. Wij zijn gerechtigd een voorschot te vragen voor deze werkzaamheden. Onze Opdrachtgever kan ons verzoeken de aanspraken die wij eventueel hebben op de betreffende derde, over te dragen aan onze Opdrachtgever.

 

Consult en advies

Artikel 22

 1. Indien wij aan Opdrachtgever adviezen uitbrengen, bij­voor­beeld met betrekking tot het maken van een draaiboek, zul­len wij naar beste weten, kennis en ervaring handelen.
 1. Opdrachtgever is verplicht ons een gedetailleerde opdracht te verstrekken.
 1. De desbetreffende adviezen worden gegeven op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprake­lijk voor het ontbreken van de gegevens c.q. de gevolgen van (ge­deel­telijk) verstrekte, onvolledige c.q. onjuiste gegevens.

Artikel 23

 1. Indien schade en kosten ontstaan ten gevolge van levering door ons van diensten, zijn wij voor deze schade en/of kosten niet aansprakelijk, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van grove schuld of opzet onzerzijds.
 1. Onze aansprakelijkheid is in geen geval hoger dan de totaal be­dongen prijs, exclusief omzetbelasting, van de aan ons opgedra­gen werkzaamheden. Indien er sprake is van een duurovereen­komst, zal onze aansprakelijkheid maximaal zijn de prijs die wij aan onze opdrachtgever in rekening hebben gebracht ge­durende de periode van 3 maanden.

De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventuele door ons gecrediteerde be­dragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor gederfde winst, ge­volg­schade en/of immateriële schade.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Facilitaire dienstverlening

Artikel 24

 1. Onder facilitaire dienstverlening wordt in ieder geval verstaan:
 1. de koop en/of verkoop van gebruikt meubilair/gebruikte zaken;
 1. de koop en/of verkoop van nieuw meubilair/nieuwe zaken;
 1. de koop en/of verkoop van stoelen en/of alle overige inventaris welke zou kunnen behoren bij een (kantoor)inrichting;
 1. - het (laten) bewerken en/of plaatsen van wanden c.a.;
 • het (laten) verrichten van renovatie- en/of schilderwerkzaamheden;
 • het (laten) aanbrengen van horizontale en verticale stoffering zoals onder meer

vloerbedekking, lamellen, linoleum, gordijnen inclusief gordijnrails;

 • het (laten) uitvoeren van verhuizingen;
 • het (laten) uitvoeren van ontmanteling- en/of schoonmaakwerkzaamheden;
 1. Deze verrichtingen worden naast de eventuele andere afspraken uitgevoerd. Het is een zelfstandige aparte opdracht, tenzij in de overeenkomst met betrekking tot de andere werkzaamheden dit onderdeel is opgenomen.
 1. Opdrachtgever is verplicht de door ons verrichte werkzaam­heden te betalen.
 1. Wij zullen de werkzaamheden naar beste weten, kennis en er­varing uitvoeren.
 1. Indien wij de werkzaamheden gratis verrichten, zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade, kosten en dergelijke dan ook. Opdrachtgever vrijwaart ons in dit kader van aanspraken van derden, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan.

Koop en/of verkoop van gebruikt meubilair/gebruikte zaken

Artikel 25

 1. Indien in het kader van koop en/of verkoop van gebruikt meubilair/gebruikte zaken voorwaarden van leveranciers van toepassing zijn, zullen deze voorwaarden onverkort van toepassing zijn op de tussen ons en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot gebruikt meubilair.
 1. Indien geen voorwaarden van leveranciers (meer) van toepassing zijn, geldt het navolgende:
 • a.   Onze Opdrachtgever aanvaardt het door hem gekochte meubilair/de gebruikte zaken in de staat waarin het zich bevindt. Er wordt geen nadere omschrijving gegeven, tenzij de Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk verzoekt.
 • b.   De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar deze zijn niet bindend. Bij overschrijding van de termijn zullen wij in overleg treden met onze Opdrachtgever.
 • c.   Wij hebben aan onze leveringsplicht voldaan indien het gebruikte meubilair/de gebruikte zaken in Nederland achter de voordeur is geplaatst. Wanneer dit meubilair/deze zaken buiten Nederland moet worden geleverd hebben wij aan onze leveringsplicht voldaan op het moment dat het meubilair/de zaken de Nederlandse grens heeft bereikt.
 • d.   Uitgangspunt van de levering is dat het meubilair/de zaken op goed bereikbare en/of berijdbare plaatsen kan worden afgeleverd.
 • e.   Indien wij moeten zorgdragen voor het plaatsen van het meubilair/de zaken op een plaats verder dan achter de voordeur, zullen de daarmee gemoeide kosten aan onze Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze verder gelegen plaatsen dienen goed bereikbaar te zijn. Het gebruik van eventuele hulpmiddelen, zoals liften, kranen en ander materiaal en de eventueel daarmee samenhangende arbeidsuren zullen door ons aan onze Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • f.   Installatie- en montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
 • g.   De uitvoering van de levering is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende bij ons geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale tarief een toeslag berekend van:
 •    30% na de normale werktijd op maandag tot en met vrijdag vanaf 18.00 uur;
 •    50% op zaterdag;
 •    100% op zon- en feestdagen alsmede de nachtelijke uren.
 • h.   Wij zijn gerechtigd verzendkosten dan wel een vaste opslag voor verzendkosten in rekening te brengen aan onze Opdrachtgever.
 • i.   Wanneer wij verzocht worden door onze Opdrachtgever om het meubilair/de zaken te installeren en te monteren zullen wij deze werkzaamheden uitvoeren in de bij ons geldende normale werkuren.
 • j.   Onze Opdrachtgever zal vooraf duidelijk aangeven waar de installatie- en montagewerkzaamheden moeten geschieden.
 • k.   Onze Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de werkzaamheden ongestoord kunnen plaatsvinden terwijl op redelijke afstand licht- en "kracht" stroom op afstand beschikbaar zijn en de ruimte waarin gewerkt dient te worden droog en voldoende verwarmd is.
 • l.   Onze Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de aangevoerde, maar nog niet gemonteerde c.q. geïnstalleerde goederen, alsmede de daarbij gebruikte gereedschappen kunnen worden opgeslagen in een af te sluiten en uitsluitend door ons toegankelijke ruimte welke geëigend is voor de opslag van dergelijke goederen en gereedschappen.
 • m.   Onze Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van producten of gereedschappen alsmede voor vermissing hiervan, tenzij er aan onze zijde sprake is van grove schuld of opzet.
 • n.   Niet in de prijs inbegrepen zijn de kosten van het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede het leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of de uitvoering van een project. Deze kosten zullen apart aan onze Opdrachtgever worden gefactureerd.
 • o.   Het auteursrecht op deze verstrekte adviezen, tekeningen, afbeeldingen en omschrijvingen blijven te allen tijde aan ons voorbehouden.
 • p.   Onze adviezen zullen naar beste weten en kunnen worden gegeven en uitgewerkt.
 • q.   Zolang onze Opdrachtgever hetgeen hij c.q. zij verschuldigd is aan ons, daaronder begrepen rente en kosten, nog niet aan ons heeft voldaan, blijft het geleverde meubilair/de geleverde zaken ons eigendom.
 • r.   Wij hebben het recht om het geleverde meubilair/de geleverde zaken onder ons te nemen wanneer onze Opdrachtgever niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan en een maand na het leveren van het meubilair/de zaken is verstreken. Onze Opdrachtgever is verplicht mee te werken aan de terugneming van het geleverde meubilair/de geleverde zaken. De kosten van deze terugneming zijn voor rekening van onze Opdrachtgever.
 • s.   Het risico van het geleverde meubilair/de geleverde zaken gaat over op het moment als omschreven in lid 2c van dit artikel.
 • t.   Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld, onzichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van het meubilair/de zaken in een brief met specificaties aan ons gemeld te worden.
 • u.   In geval van overschrijding van de genoemde termijnen bij zichtbare - en onzichtbare gebreken vervalt elke aanspraak tegenover ons terzake van die gebreken. Rechtsvorderingen in dit kader dienen binnen één jaar na de feitelijke overdracht op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 • v.   Indien onze Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit, zijn wij niet gehouden tot enige garantie en/of herstel gehouden en/of zijn wij bevoegd onze verplichtingen op te schorten. Wij zijn evenmin tot enige garantie en/of herstel gehouden wanneer onze Opdrachtgever door derden werkzaamheden, zoals demontage, reparatie en/of andere werkzaamheden aan het geleverde meubilair/de geleverde zaken laat verrichten.
 • w.   Wanneer sprake is van aansprakelijkheid van ons is deze beperkt als volgt:
 • het geleverde en gebruikte meubilair/de geleverde zaken zal/zullen door ons gratis worden vervangen. Indien niet eenzelfde soort meubilair/zaak geleverd kan worden, zijn wij gerechtigd goederen te leveren die het meest bij het geleverde product nabij komen of het door onze wederpartij betaalde bedrag te restitueren.
 • uitgesloten is, behoudens grove schuld aan onze zijde, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid, alsmede bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege onze Opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

Koop en/of verkoop van nieuw meubilair/nieuwe zaken

Artikel 26

 1. Indien voorwaarden van de leverancier van het meubilair/zaken van toepassing zijn, zullen deze voorwaarden onverkort op de overeenkomst tussen ons en onze Opdrachtgever van toepassing zijn.
 1. Indien er geen voorwaarden van een leverancier van toepassing zijn, zullen de artikelen als vermeld onder gebruikt meubilair/gebruikte zaken van toepassing zijn.

Wanden, schilderwerk, vloerbedekking e.d.

Artikel 27

 1. Indien op deze werkzaamheden voorwaarden van toepassing zijn van de desbetreffende door ons ingeschakelde derden, zullen die voorwaarden eveneens van toepassing zijn op de overeenkomst tussen ons en onze Opdrachtgever.
 1. Indien de voorwaarden niet van toepassing zijn zullen de artikelen als vermeld onder gebruikt meubilair/gebruikte zaken van toepassing zijn, alsmede het volgende:
 1. Bij het plaatsen en monteren van wanden zullen louter die werkzaamheden begrepen zijn vermeld in de overeenkomst tussen ons en onze Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet uitdrukkelijk akkoord gegaan zijn met tekeningen en dergelijke.
 1. In de desbetreffende werkzaamheden zijn niet begrepen werkzaamheden zoals elektriciens-, loodgieters-, hak-, breek-, metsel-, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden.
 1. Met betrekking tot het schilderwerk en het leggen van de vloerbedekking geldt dat de materialen ter beschikking worden gesteld door onze Opdrachtgever. Bij eventuele fouten, gebreken of tekortkomingen in de desbetreffende producten zijn wij niet aansprakelijk. Onze Opdrachtgever vrijwaart ons in dit kader tegen aanspraken van derden.

VERZEKERING

Artikel 28

 1. Verzekering van welke aard dan ook wordt slechts voor rekening en risico van Opdrachtgever en uitsluitend na schriftelijke opdracht verzorgd.

De opdracht tot verzekeren dient nauwkeurig de risico's te bevatten, waartegen verzekerd dient te worden, aangezien anders de opdracht als niet gegeven, respectievelijk niet aanvaard wordt geacht. Wij zijn echter steeds gerechtigd een opdracht tot verzekering om gewichtige redenen te weigeren.

 1. Opdrachtgever is verplicht de verzekeringspremies op eer­ste verzoek van ons te voldoen.
 1. Indien de verzekeringsmaatschappij weigert de desbetreffende verzekeringsovereenkomst te sluiten zullen wij Opdrachtgever onmiddellijk informeren.

Artikel 29

Indien wij in het kader van al onze activiteiten werkzaamheden via onze computers voor Opdrachtgever verrichten, zijn wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van computergebruik (hard- en/of software), tenzij er sprake is van grove schuld of grove nalatigheid onzerzijds. In welke gevallen onze aan­sprakelijkheid per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen steeds is beperkt tot 10 % van het bedrag dat door ons aan Opdrachtgever terzake per jaar in rekening is gebracht, alles met een maximum van
€ 250,-- per jaar.

ASSEMBLAGE

Artikel 30

 1. Indien wij voor Opdrachtgever assemblagewerkzaamheden ver­richten, zijn wij slechts aansprakelijk voor het niet goed assembleren van de diverse onderdelen.
 1. Wij zij niet aansprakelijk voor gebreken in die onderdelen zelf en/of het al dan niet geheel of gedeeltelijk geassembleerde product.
 1. Behoudens grove schuld aan onze zijde, zijn uitgesloten de wettelijke bepalingen betreffende de productaansprakelijkheid. Tevens is uitgesloten bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

RESTBEPALINGEN

 

Artikel 31

Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door ons niet gevoerd, tenzij wij ons daartoe op verlangen van de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaren.

 

Artikel 32

 1. Elke vordering van de Opdrachtgever verjaart door het enkele verloop van 9 maanden.
 1. Elke vordering jegens ons vervalt door het enkele verloop van 12 maanden.

TOEPASSELIJK RECHTSSTELSEL EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 33

 1. Met uitsluiting van het terzake bepaalde in de voorgaande arti­kelen en algemene voorwaarden zullen alle geschillen, welke terzake van een op deze algemene bedrijfsvoorwaarden overeengekomen prestatie, mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij partijen anders beslissen.
 1. Voorts zal het Nederlands recht van toepassing zijn.

Spring naar toolbar