Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden van v.o.f. Van Aken & Backer Meubelmakerij

 1. Definities
  -  Opdrachtgever: v.o.f. van Aken & Backer Meubelmakerij;
  - Leverancier: de leverancier van goederen en/of diensten aan Van Aken & Backer;                                                                                                                                                                                                                               - Opdracht: de overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten door Leverancier aan of ten behoeve van Van Aken & Backer, waarbij deze Inkoopvoorwaarden onderdeel uitmaken van de Opdracht
  -  Partijen: degenen, die bij de Opdracht zijn betrokken.
 2. Voorwaarden
  Op alle overeenkomsten voor het leveren van goeden en/of diensten zijn deze Inkoopvoorwaarden van toepassing. Er kan slechts schriftelijk van deze Inkoopvoorwaarden worden afgeweken.
 3. Opdrachten
  Opdrachten worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen, welke opdracht door beide partijen moet zijn geaccordeerd.
 4. Leveringen
  De goederen en/of diensten worden door de Leverancier bezorgd op het adres van Van Aken & Backer en op door Van Aken & Backer opgegeven tijd c.q. tijden, tenzij Van Aken & Backer schriftelijk een ander adres en/of andere tijden heeft opgegeven aan de Leverancier.
  Op algemeen erkende feestdagen kunnen geen leveringen worden verricht.De Leverancier verplicht zich de goederen te leveren met duidelijke en gespecificeerde documenten zoals vrachtbrieven, paklijsten, facturen.

De Leverancier draagt zorg voor duidelijke documentatie bij de goederen, ook in geval van verschillende goederen binnen één Opdracht, zodat Van Aken & Backer op die wijze de goederen goed kan identificeren.

Indien goederen in onderdelen of gedemonteerd worden geleverd dan zullen deze goederen zijn vergezeld door montagematerialen, alsmede met duidelijke schriftelijke instructies en handleidingen, teneinde de goederen op eenvoudige wijze te kunnen monteren, installeren en gebruiksklaar te kunnen maken. Handleidingen montage- en installatievoorschriften alsmede veiligheidsinstructies zullen in de Nederlandse of Engelse taal gesteld zijn.

De Leverancier verzorgt het transport van de goederen naar Van Aken & Backer. De goederen reizen voor rekening en risico van de Leverancier tot de aflevering bij Van Aken & Backer.

Indien de Leverancier in opdracht van Van Aken & Backer de goederen rechtstreeks aflevert bij een derde/eindafnemer dient de Leverancier:
a. aan de derde/eindafnemer kenbaar te maken, dat de goederen afkomstig zijn van Van Aken & Backer;
b. zich te onthouden van het verstrekken van vertrouwelijke gegevens/vertrouwelijke informatie van/over Van Aken & Backer, zoals op afspraken, prijzen e.d.;
c. zich te onthouden van het bewaren van de gegevens van de derde/eindafnemer;
d. zich te onthouden van het benaderen van die derde/eindafnemer om deze over te halen rechtstreeks zaken met de Leverancier te doen (non concurrentie).

 1. Betalingen
  Van Aken & Backer zal de factuur van de Leverancier binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten betalen, mits de factuur conform de Opdracht correct is.
  Van Aken & Backer schorten de betaling van de factuur op, indien de Leverancier niet conform de Opdracht heeft gehandeld dan wel in gebreke is.
  Wanneer deze situatie is opgeheven door de Leverancier zal Van Aken & Backer overgaan tot betaling van de factuur. Van Aken & Backer zijn niet verplicht rente en/of (buitengerechtelijke) kosten en/of incassokosten te betalen over het bedrag van de factuur over de periode van opschorting.
 2. Prijzen
  De tussen partijen overeengekomen prijzen zijn bindend, zijn in Euro’s en exclusief BTW. Prijzen zijn inclusief kosten van vervoer, verpakkingsmaterialen en eventuele overige kosten.
 3. Verpakkingen
  De Leverancier verplicht zich de goederen in originele en onbeschadigde verpakkingen te leveren en ervoor zorg te dragen, dat de goederen onbeschadigd worden afgeleverd bij Van Aken & Backer dan wel op het door Van Aken & Backer opgegeven ander adres.De Leverancier is verplicht het verpakkingsmateriaal, daaronder begrepen pallets, mee te nemen, tenzij Van Aken & Backer anders beslist.
  Indien de Leverancier het verpakkingsmateriaal, daaronder begrepen pallets, toch achterlaat zonder toestemming van Van Aken & Backer is Van Aken & Backer gerechtigd de kosten van het afvoeren en vernietigen van verpakkingsmaterialen in mindering te brengen op door Van Aken & Backer aan de Leverancier te betalen bedragen.
 4. Zichtbare en onzichtbare schade
  Zichtbare schade zal door Van Aken & Backer na ontvangst van de goederen onmiddellijk worden gemeld aan de Leverancier.Onzichtbare schade zal door Van Aken & Backer worden gemeld aan de Leverancier binnen 30 werkdagen na ontvangst van de goederen, tenzij Van Aken & Backer door omstandigheden niet binnen deze termijn hebben kunnen reageren.
  Het zonder voorbehoud aannemen van de door de Leverancier geleverde goederen betekent niet, dat de goederen onvoorwaardelijk door Van Aken & Backer zijn geaccepteerd.De Leverancier zal zorgdragen, dat de beschadigde goederen binnen 14 dagen na constatering van de schade zullen worden vervangen en de onbeschadigde goederen zonder kosten aan Van Aken & Backer ter beschikking zullen worden gesteld.
 5. Garanties
  Leverancier garandeert dat:
  a. zij de goederen zoals overeengekomen zal leveren met de eigenschappen, die van de desbetreffende goederen mogen worden verwacht (conformiteitsbeginsel) en vrij van aanspraken van derden en dat derden geen aanspraak kunnen maken op de goederen en/of de daarmee samenhangende zaken, zoals een auteursrecht, beeldmerk, financiering, eigendomsvoorbehoud, pandrecht. De Leverancier zal Van Aken & Backer vrijwaren van aanspraken van derden;
  b. de desbetreffende goederen vrij zijn van beslagen e.d.;
  c. zij garandeert, dat de desbetreffende goederen minimaal kunnen worden gebruikt gedurende 1 jaar na ontvangst van die goederen en zonder dat defecten, mankementen of gebreken zich zullen voordoen in die periode.
  De Leverancier is verplicht op eerste verzoek van Van Aken & Backer de gebreken e.d. te verhelpen binnen een termijn van 14 dagen na melding. De daarmee gemoeide kosten zijn voor de Leverancier.

Indien het gebrek niet kan worden verholpen is de Leverancier verplicht het aankoopbedrag te crediteren, tenzij partijen een andere regeling treffen;

 1. Annuleren van opdrachten
  Van Aken & Backer heeft het recht om de Opdracht te annuleren, wanneer door Leverancier niet voor of op de afgesproken leverdatum de goederen en/of diensten zijn geleverd.
 2. Voorwaarden van Leverancier
  De voorwaarden van de Leverancier worden uitgesloten en zijn niet van toepassing op de Opdracht tussen de Leverancier en Van Aken & Backer.
 3. Nederlands recht en Nederlandse rechter
  - Het Nederlands recht is in dezen van toepassing.
  - Partijen zullen geschillen aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter voorleggen, tenzij partijen in onderling overleg een minnelijke regeling treffen.

Spring naar toolbar